Composition I-V | stoneware - porcelain - aluminium - plexiglass | 2021 | 21 x 28 x 2 cm [each]


[NL] Composition I-V

Composition I, 27 x 20 cm.
Composition II, 25 x 19 cm.
Composition III, 25 x 18 cm.
Composition IV, 28 x 21 cm.
Composition V, 28 x 21 cm.

De vijf rechthoekige panelen van Composition I-Vtonen composities van keramische en metalen elementen. Jorrit Paaijmans, die veel van zijn onderzoek uitvoert op het gebied van de tekendiscipline, lijkt met deze ronde vormen en dynamische vlakverdeling te verwijzen naar constructivistische composities. Dat de werken uit de serie Composition I-Vbeweging suggereren, is niet toevallig. Het beeldende element is ontleend aan een naaldlager, een machineonderdeel dat een draaiende beweging mogelijk maakt. Paaijmans toont de binnenkant van dit mechanische industriële object, en ontdoet het daarmee ogenschijnlijk van zijn functie.

De praktijk van Paaijmans is een voortdurend onderzoek naar het spanningsveld tussen het menselijke en organische enerzijds, en het mechanische en geautomatiseerde anderzijds. De beweging van de menselijke hand en die van de machine worden onderzocht, tegen elkaar uitgespeeld en samengebracht. Dit doet hij onder meer door ambachtelijke technieken en materialen te gebruiken voor het vervaardigen van industriële objecten – of andersom. De serie Composition I-Vis ontstaan tijdens Paaijmans’ werkperiode bij het EKWC in 2020. Aardewerk en porselein lenen zich vanwege hun complexe en organische eigenschappen maar moeilijk voor handgemaakte bewegende mechanieken. Toch reduceert Paaijmans de keramische naaldlager niet tot louter een verstild object.

De sculpturale elementen van metaal en keramiek breken namelijk door hun strakke kaders heen: zowel door de achterkant van aluminium als door het plexiglas aan de voorkant. Dit geeft de fragiel ogende objecten een meer autonome status en meer dynamiek. De metalen onderdelen fungeren als popnagels - eveneens een referentie naar een industrieel object - die de keramische onderdelen tussen voor- en achterkant vastzetten. Ingeklemd tussen twee kaders krijgen de geësthetiseerde naaldlagers een deel van hun oorspronkelijke functionaliteit terug; ze kunnen een draaiende beweging maken. De (dis)functionaliteit van industrie en ambacht wordt in Composition I-Vingezet voor een artistieke verkenning van vorm en beweging.


[ENG] Composition I-V

Composition I, 27 x 20 cm.
Composition II, 25 x 19 cm.
Composition III, 25 x 18 cm.
Composition IV, 28 x 21 cm.
Composition V, 28 x 21 cm.

The five rectangular panels of Composition I-Vare configurations of ceramic and metal elements. It seems as if Jorrit Paaijmans, who conducts much of his research in the field of drawing, is referring to constructivist compositions by using such rounded forms and dynamic surface distribution. That the works in theComposition I-Vseries suggest movement is not accidental. The visual element is derived from a needle bearing, a machine part that facilitates rotation. Paaijmans reveals the inside of this mechanical industrial object, ostensibly stripping it of its function.

Paaijmans’ practice is an ongoing investigation into the field of tension between the human and the organic on the one hand, and the mechanical and the automated on the other. The movements of the human hand and the machine are examined, played off against each other, and brought together. He does this by using traditional techniques and materials to make industrial objects – or vice versa. The Composition I-Vseries was created during Paaijmans’ residency at the EKWC in 2020. Because of their complex and organic properties, stoneware and porcelain only lend themselves with difficulty to handmade moving mechanisms. Yet Paaijmans does not reduce the ceramic needle bearing to a motionless object.

Indeed, the sculptural metal and ceramic elements break through their rigid frames: both through the aluminium back and through the plexiglass at the front. This imbues the fragile-looking objects with more autonomy and more dynamism. The metal parts act as rivets – another reference to an industrial object – that secure the ceramic parts between the front and back. Clamped between two frames, the aestheticised needle bearings regain some of their original functionality: they can rotate. The (dis)functionality of industry and craft is used inComposition I-Vto explore form and movement in an artistic way.